"Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi samochodami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury to wypadałoby mieć swoją".

Andrzej Sapkowski

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Zmień rozmiar czcionki

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej ogłasza Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, Posła na Sejm Rzeczypospolitej  Henryka Siedlaczka Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza p.t.„Bohaterowie wierszy Pana Brzechwy”.

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu:

 1. Inspirowanie zainteresowań plastycznych oraz promocja uzdolnionych twórców
 2. Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą
 3. Poznanie twórczości Jana Brzechwy
 4. Wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania, kompozycji, indywidualnego podejścia do tematu
 5. Czerpanie radości z procesu tworzenia
 6. Aktywizowanie dzieci i ich rodziców, opiekunów, nauczycieli we wspólną zabawę ze sztuką
 7. Rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności

III. Warunki przyjęcia pracy plastycznej

 1. Zgodność z tematem:  ilustracja wiersza Jana Brzechwy lub plastyczne przedstawienie bohatera wiersza Brzechwy
 2. Technika wykonania pracy oraz jego rodzaj ograniczony tylko wyobraźnią , możliwością wykonania projektu oraz możliwościami przesłania do Organizatora. Format pracy: A-4 lub A-3
 3. Każda praca musi być opisana;  imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, tytuł utworu z którym jest związana, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, imię i nazwisko osoby pod kierunkiem której została wykonana praca.
 4. Prace z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” należy przesłać do 05.05.2014 r. na adres organizatora: Oddział Zamiejscowy w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej, ul. Raciborska 42, 47-420 Turze (decyduje data stempla pocztowego)
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestniczących w konkursie osób i opiekunów.
 6. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.

V. Kryterium oceny

 1. Zgodność z tematem
 2. Walory artystyczne i estetyczne.
 3. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
 4. Stopień samodzielności dziecka w czasie wykonywania pracy

VII. Postanowienia końcowe

 1. Ocena prac, a tym samym rozwiązanie konkursu odbędzie się w Oddziale Zamiejscowym w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej w dniu 07.05.2014.
 2. Laureaci konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki, otrzymają pocztą nagrody i dyplomy.
 3. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4 ze znaczkiem pocztowym.
 4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MBP w Kuźni Raciborskiejwww.czytajwkuzni.pl oraz na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.tox.pl
 5. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac Konkursowych w celu promocji Konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich)
 7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 8. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Plastycznego dostępne są w Oddziale Zamiejscowym w Turzu Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kuźni Raciborskiej pod numerami telefonu: 32 419 26 33 lub 32 419 14 13. Osoby odpowiedzialne: Ireneusz Wojcieski, Natalia Czogała
 9. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.